The future King Edward VII
Elizabeth’s fifth son, Thomas,
1981